تعبیر دیدن جفت درون خواب چیست؟

تعبیر خواب جفت گیری گربه تعبیر خواب جفت - معنی دیدن جفت درون خواب mimplus.ir

ديدن جفت براي زن و مرد درون خواب کاملا متفاوت هست و تعابير متغاير دارد. تعبیر خواب جفت گیری گربه معمولا مردان درون خواب نمي بينند و اگر هم ببينند نمي شناسند مگر اين که…

در عالم خواب درک کنند کـه آن چه کثيف و خون آلود پيش روي خود مشاهده مي نمايند جفت است. تعبیر خواب جفت گیری گربه براي مردان ديدن جفت زن خوب نيست چون بـه تعبير کلي شرمساري و ننگ و گناه بزرگ است. اگر مردي بـه خواب جفت ببيند و بفهمد کـه آن جفت بـه همسر خودش تعلق دارد بين زن و شوهر کراهتي پديد مي آيد کـه از يک ديگر بـه شدت دل زده مي شوند و در پي اين دل زدگي دعوا مي کنند و مدتي از هم جدا مي مانند ولي چنانچه تحمل کنند زود رفع مي شود. چنانچه مردي درون خواب جفت ببيند و آن جفت بـه همسر خودش تعلق نداشته باشد بـه علتي شرمساري مي کشد، تعبیر خواب جفت گیری گربه سرزنش مي شود و نزد مردم مورد سوال قرار مي گيرد کـه اين هم مدت زيادي بـه طول نمي انجامد و زود رفع مي شود. اما اگر زني درون خواب جفت ببيند کـه متعلق بـه خودش باشد باردار مي شود و فرزند مي آورد. اگر آن جفت متعلق بـه ديگري باشد باز دو حالت دارد. چنانچه درون خواب زير خاک پنـهان کند يا درون چاه بيافکند از غم و اندوه مي رهد اما اگر فقط ببيند و بي تفاوت بماند بيمار مي شود و بيماريش بـه قدر کراهتي کـه در خواب احساس مي کند شديد يا ضعيف است. بـه هر حال ديدن جفت زن درون خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي بايد صدقه بدهد.

در صورتی کـه تعبیر خواب جفت پاسخگوی خواب شما نیست لطفاً خواب خود را درون قسمت نظرات بیـان کنید.

تعبیر خواب جفت گیری گربه تعبیر خواب جفت - معنی دیدن جفت درون خواب
[تعبیر خواب جفت - معنی دیدن جفت درون خواب تعبیر خواب جفت گیری گربه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 03:57:00 +0000